ผลงานและระบบสารสนเทศ

ผลงานและระบบออนไลน์ต่างๆ สำหรับการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี

เว็บไซต์สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์

ผลงานในการออกแบบ
เว็บไซต์สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์

เว็บไซต์หนังสือ E-BOOK

เนื้อหาเว็บไซต์หนังสือ E-BOOK ในรายวิชาภาษาไทย

สื่อเกม (RPG MAKER)

การพัฒนาสื่อเกมเพื่อการเรียนรู้ (RPG MAKER)
ในรายวิชาสร้างเกม

สื่อการสอน AR (อยู่ระหว่างการพัฒนา)

การเรียนรู้ผ่าน AR (อยู่ระหว่างการพัฒนา)

Game จิ๊กซอว์ เรื่องหิน

ตัวชี้วัด ว 3.2 ป.6/1 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และอธิบายวัฏจักรหิน
จากแบบจําลอง

Game องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ว.4.2 ม.2/3 อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อ
ประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น

เนื้อหาอื่น ๆ เกี่ยวกับผม