ผลงานและระบบสารสนเทศ

ผลงานและระบบออนไลน์ต่างๆ สำหรับการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี

เว็บไซต์สโมสรนักศึกษา คณะครุสาสตร์

ผลงานในการออกแบบ
เว็บไซต์สโมสรนักศึกษา คณะครุสาสตร์

เว็บไซต์หนังสือ E-BOOK

เนื้อหาเว็บไซต์หนังสือ E-BOOK ในรายวิชาภาษาไทย

สื่อเกม (RPG MAKER)

การพัฒนาสื่อเกมเพื่อการเรียนรู้ (RPG MAKER)
ในรายวิชาสร้างเกม

สื่อการสอน AR (อยู่ระหว่างการพัฒนา)

การเรียนรู้ผ่าน AR (อยู่ระหว่างการพัฒนา)

คุณครูและแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

คุณครูและแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านระบบออนไลน์

เนื้อหาอื่น ๆ เกี่ยวกับผม